Közösségi élményekben utazunk!

Rólunk

A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár bemutatása

A nyíregyházi „Vasutas” 2020 – ban ünnepli fennállásának 104. évfordulóját. Alapítása a vasutasok önkéntességének, kultúra iránti igényének köszönhető. Kezdetben csak a vasutasok igényeire épültek a Ház szolgáltatásai, mára azonban a lakossági szolgáltatások a meghatározóak. Jelenlegi formájában 1993 októbere óta működik, szervezeti státuszát tekintve egyesületi formában. Alapítója a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület. Célunk az esélyegyenlőség érvényre juttatása - az intézmény 2002 óta teljesen akadálymentesített, emellett Bababarát terület címmel is rendelkezünk, így a kisgyermekes szülők is akadályok nélkül látogathatják a házat.

 

Jövőkép, küldetés nyilatkozat

A nyíregyházi VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár olyan közösségi tér, ahol az oktatás, a művészeti nevelés együttesen segíti az egész életen át tartó tanulást, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportokra.

Célunk, hogy minden korosztály számára biztosítsuk a változó társadalmi körülményekhez és igényekhez igazodóan a hagyományos kultúra-közvetítés és a közkönyvtári szolgáltatások elemeit, előmozdítsuk a társadalmi reintegrációt különösen a fiatal felnőttek, hátrányos helyzetű csoportok tagjainak továbbképzésével, valamint hozzájáruljunk az életszínvonal emeléséhez az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztésével. Ennek érdekében biztosítjuk Nyíregyháza város és vonzáskörzetén élők számára a szervezett közösségi élet színterét különböző klubok és szakkörök formájában. Nevelési/oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében nagy figyelmet fordítunk a gyermekek kreatív kompetenciájának fejlesztésére, tehetséggondozásra. A felnőttek továbbképzésével is foglalkozó intézményként támogatási források bevonásával képzési és átképzési lehetőséget biztosítunk, kiemelt figyelmet szentelve a digitális írástudatlanság felszámolására. Célcsoportjaink között kiemelt helyet foglalnak el a hátrányos helyzetű, mozgás- vagy érzékszervi fogyatékossággal élő embertársaink, valamint szervezeti elhivatottságunkból adódóan a vasutasság népes tábora.

 

Intézményünk jelmondata: Közösségi élményekben utazunk…

 


Intézményünk a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja

    1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása körében:

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

    1. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése körében:

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit,

    1. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása körében:
  1. a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
  2. az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
  3. a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

 

1.4 Egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása körében:

a) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi,

b) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez,

c) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez,

d) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,

hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

 

Többcélú közművelődési intézményként sokrétű partneri és beszállítói kapcsolattal rendelkezünk. Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más civil szervezetek programját is. Non-profit szervezetként fontos számunkra, hogy a nonprofit jelleg az árképzésünkben is megmaradjon, így a piaci árnál alacsonyabb áron tudjuk szolgáltatásainkat nyújtani, ezzel elérve a hátrányosabb társadalmi rétegeket is.

Intézményünk több országos hálózatnak is tagja – a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület.

Városi/megyei szinten több szervezettel ápolunk partneri viszonyt.

Beszállítóinkat környezettudatosan igyekszünk kiválasztani, előnyben részesítjük a helyi szolgáltatás-nyújtókat, beszállítókat. Figyelembe vesszük továbbá a megrendelt termék vagy szolgáltatás minőség/ár arányát, azonos áru ajánlat esetén a magasabb szakmai tartalommal rendelkezőt választjuk.

 


Könyvtári szolgáltatások

Könyvtárunk 2002-től nyilvános könyvtárak jegyzékében szerepel. Leltári állománya 2019. december 31-én 7320 darab (könyv, egyéb dokumentum). Könyvtárunk kedvező beiratkozási díjjal és folyamatosan frissülő állománnyal várta látogatóit munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között.

A könyvtárban e-Magyarország pont működik, mely 2017-től Digitális Jóléti Program Pont (DJP) nevet viseli. Ezzel kapcsolatos hálózatfejlesztésre is nyújtottunk be pályázatot (GINOP-3.3.1-16-2016-00001), mely pozitív elbírálásban részesült.

Az állományban megtalálhatók a vasúti és közúti szakkönyvek, kötelező irodalom, szépirodalom, felnőttképzési irodalom, gyermek- és ifjúsági irodalom, folyóiratok, melyek kölcsönzése az alapszolgáltatások közé tartoznak. Ezen kívül még lehetőség van menetrendi tájékozódásra, valamint Internet hozzáféréshez is.

Beiratkozott olvasóink száma: 499 fő. Kölcsönzött dokumentumok száma: 9360

Személyes használat: 2.196 alkalom

Távhasználat (telefon, e-mail): 209 alkalom

A könyvtárunkban működő DJP Pontot a környéken lakók hetente többször is felkeresik, illetve a város más pontjairól és a vasútállomásról a vonatra várakozók is kihasználják a lehetőséget, megtekintik e-mailjeiket, a közösségi oldalakat vagy éppen a menetrendet.

 


Működési struktúra

Szervezetünk működése során nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, esélyegyenlőség biztosítására, valamint a generációk együttműködési lehetőségének megteremtésére. Elkötelezettek vagyunk az élethosszig tartó tanulás mellett, folyamatos önképzésükkel példát mutatunk. Nyitottak vagyunk az új igényekre, felmerülő ötletekre. Nyitottságunk nem csak az igények, ötletek befogadásán keresztül valósul meg, gazdálkodásunkat transzparensen végezzük, biztosítjuk beszámolóink nyilvánosságát. Munkánk során igyekszünk átvenni a jó gyakorlatokat, valamint a nálunk kialakultakat átadni más szervezeteknek, hozzásegítve őket ezáltal a hatékonyabb működéshez.

Intézményünk minden dolgozója részletes munkaköri leírással rendelkezik, mely tartalmazza a beosztásában ráruházott felelősségeket és hatásköröket. Minden munkatársunk felel az általa végzett munka minőségéért. A képzések, valamint a belső kapcsolattartás során tudatosul a munkatársakban a vevői, valamint a törvényi, rendeleti követelmények teljesítésének fontossága. Stratégiai célunk megvalósítása segíti a munkatársak tudatos, célirányos munkáját, meghatározza az intézmény prioritásait, egyúttal a munkatársak számára is világossá teszi a sorrendet, fejleszti a munkatársak kompetenciáit, bevonja és ezáltal érdekeltté teszi őket, növeli az intézményi identitást.

 


Pr és marketing tevékenységek

Jó kapcsolatot ápolunk a megyei és városi médiával, akik rendszeres tájékoztatást adnak az általunk szervezett programokról. Facebook-os marketing kampányt folytatunk rendezvényeink vagy egy – egy számunkra fontos eseménnyel kapcsolatban, mely bizonyíthatóan – az aktivitásból láthatóan, kommentek, hozzászólások – hatékonyan működik.

 


Technikai felkészültség

Tárgyi eszközeinket és berendezési tárgyainkat a pályázatoknak köszönhetően tudtuk bővíteni, – a főépületi előtérben beépített szekrény kialakítása – a csoportjainknak, szakköreinknek zárható tároló helyet tudunk biztosítani, valamint új tanulópadokat - székeket, a táncos foglalkozásokhoz kímélő burkolatot (balett szőnyeg) tudtunk vásárolni a mozgásos foglalkozásokra használt terembe. Informatikai, hang- és képi technikai eszközök beszerzése is megvalósult a 2018/2019. esztendőben. Jelentős összeget tudtunk a hátsó épületrész felújítására fordítani, valamint a főépületben a több mint fél évszázados, elhasználódott nyílászárókat is sikerült a 2019-es évben újakra cserélni (engedélyeztetési folyamat után). Az eszközök beszerzésére és az ingatlan felújításra a fedezetet az EFOP pályázatok teremtették meg.