Közösségi élményekben utazunk!
2024. március 13.
FELHÍVÁS    A Magyar Versmondók Egyesülete és a NépmesePontok meghirdetik a REGÖSÖK HÚRJÁN… vers- és prózamondó versenyt és a TÁLTOS VILÁG népmese- és ballada előadói találkozót.   A NépmesePontok megnyitásával a nagy hagyományú Regösök húrján… vers- és prózamondó verseny és a Táltos Világ népmese és balladamondó előadói találkozó útja keresztezi egymást, és lehetőség nyílik a páratlanul gazdag magyar költészet mellett a tradíciókra épülő helyi mesevilág népszerűsítésére, megjelenítésére, határokon és generációkon átívelő módon. A hagyományosan magas színvonalú találkozó keretében versenybe hívjuk a gyermekeket és a felnőtteket is.   Az Észak-alföldi régióban megrendezendő versenyek helyszíne: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár – Hetedhét Mesevilág NépmesePont (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.) Időpontja: 2024. április 19. (péntek) 10.00 óra   Nevezési határidő: 2024. április 10., szerda     REGÖSÖK HÚRJÁN… vers- és prózamondó verseny   A Regösök húrján… vers- és prózamondó versenyre várjuk a költészetet és szépprózát szerető (iskolás) fiatalokat, akik a vers és a próza tolmácsolásához tehetséget éreznek, és kipróbálták magukat iskolai versenyeken.   A verseny és a jelentkezés feltételei: A versenyen a korábbi eredményeik alapján kiemelkedő 10–14 éves vers- és prózamondók vehetnek részt. Minden versmondó csak egy helyszínen versenyezhet. A versenyzőknek egy kortárs és egy klasszikus verssel vagy szépprózával kell készülniük. A művek hossza egyenként nem haladhatja meg a 4 percet. Az idei ajánlott költők: Váci Mihály, Kányádi Sándor. A verseny két kategóriájának (10–12 és 13–14 évesek) legjobbjai a zsűri döntése alapján díjazásban részesülnek, s az országos gálán arany, ezüst, bronz minősítést kapnak. A továbbjutók az országos gálán is abban a kategóriában szerepelnek, amelyben az elődöntőn versenyeztek. A verseny helyszínén rangos szakemberekből álló zsűri értékeli a vers- és prózamondókat, illetve nyújt segítséget további művészi fejlődésükhöz.   TÁLTOS VILÁG népmese- és ballada előadói találkozó   A Táltos Világ népmese- és ballada előadói találkozó célja a kulturális identitás elmélyítése, a különböző nyelvjárások és a helyi népmesekincs megismerése, az előadás gyakorlása, az előadói eszközök bővítése, és a tapasztalatcsere.   A találkozó felmenő rendszerű verseny formájában zajlik, és a fiatalabb és idősebb, sőt a legidősebb korosztály előadói számára is nyitott. Ennek megfelelően a találkozóra hazai és határon túl élő általános- és középiskolás, valamint felnőtt amatőr versenyzők jelentkezését várjuk két kategóriában: Népmese Népballada, műballada   A nevezés feltételei: A magyar nyelvű népmesemondó versenyre magyarországi, illetve Kárpát-medencei mesemondók nevezhetnek egy általuk választott művel. A mű hossza nem haladhatja meg a tíz percet. A verseny legjobbjai a zsűri döntése alapján díjazásban részesülnek, s az országos gálán arany, ezüst, bronz minősítést kapnak. A versenyre a megjelölt határidőig lehet jelentkezni a mellékelt nevezési lapon. A felhívás és a jelentkezési lap linkje a vokevmh.hu oldalon is megtalálható. A verseny felmenő rendszerű, az országban több helyszínen megrendezett regionális döntőkről jutnak tovább a zsűri által kiválasztottak a budapesti országos gálára, amely a Fővárosi Művelődési Házban lesz, június elején. A találkozókról információ az alábbi e-mail címen, valamint a NépmesePontban kérhető. A NépmesePont elérhetőségei, weboldala: vokevmh.hu nyiregyhaza@vokevmh.hu +36 42/504 490   A Magyar Versmondók Egyesületének elérhetőségei: versmondoversenyek@gmail.com +36 20 512 8004     RÉSZLETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   A Magyar Versmondók Egyesülete és a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Hetedhét Mesevilág NépmesePontja REGÖSÖK HÚRJÁN… vers- és prózamondó versenyt és a TÁLTOS VILÁG népmese- és ballada előadói találkozót hirdet. A versenyen illetve találkozón való részvétel érdekében kezeljük a gyermekek és szülők adatait. Kérem, olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót, hogy pontos információkat kapjon adatai kezeléséről.   Az Adatkezelő Magyar Versmondók Egyesülete (1119 Budapest, Fehérvári út 47.; +36 20 512 8004; magyarversmondok@gmail.com) VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.; +36 42/504 490; nyiregyhaza@vokevmh.hu) Az adatkezelés célja A REGÖSÖK HÚRJÁN… vers- és prózamondó versenyt és a TÁLTOS VILÁG népmese- és ballada előadói találkozó megszervezéséhez szükséges adatok kezelése. A kezelt személyes adatok köre (1) A gyermek neve és születési ideje (a gyermek azonosítása és korcsoporti besorolása érdekében), (2) gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe (kapcsolattartás és a tanfolyammal kapcsolatos információk közlése) (3) fénykép és videó (a versenyek és találkozó dokumentálása) Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja versenyekre, vagy találkozóra történő jelentkezési lap hiánytalan kitöltése és megküldése a Szervezők felé. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén a közzététel nem hozzájáruláshoz kötött. Az adatkezelés időtartama A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséiig kezeljük, attól függően, hogy melyik esemény következik be hamarabb. Az adatkezelési cél megszűnése a versenyek és találkozó országos döntőjének vége. Ki fér hozzá az adatokhoz? Az adatokat a versenyek és találkozó szervezője tárolja. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkatársai, feladatuk teljesítése körében férhetnek hozzá. Mik az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog (az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja); (ii) Helyesbítéshez való jog (amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti); (iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, úgy azt az Adatkezelő törli); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (az érintett kérésére az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az érintett vagy az általa megjelölt másik adatkezelő részére átadja) (vi) tiltakozáshoz való jog (az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést és nem küld a továbbiakban üzenetet az érintett részére); A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép a Magyar Versmondók Egyesületével és a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral annak fent meghatározott elérhetőségei útján. A 16 év alatti gyermek jogait törvényes képviselője gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőségek Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). Kérjük, bármilyen kérdése van, forduljon munkatársainkhoz!  
2024. január 09.